اسکولیوز عملکردی

اسکولیوز عملکردی

  اسکولیوز ستون فقرات یک انحنای جانبی ستون فقرات است که یک تغییر شکل سه صفحه ای ستون فقرات است که شامل خم شدن جانبی در صفحه فرونتال، انحراف در صفحه ساژیتال و چرخش محوری سگمنتال است. درمان اسکولیوز شامل توانبخشی سیستماتیک و پوشیدن کرست مخصوص است، مهمترین چیز این است که همیشه باید تحت