بارنامه‌های صوری باعث ناعدالتی در تخصیص سهمیه سوخت می شود

بارنامه‌های صوری باعث ناعدالتی در تخصیص سهمیه سوخت می شود

سید رضا محمدی با اشاره به فعالیت وانت بارها در سطح استان گفت: در بخش وانت­‌بار در استان بالغ بر ۱۵ هزار ماشین وانت شناسایی شده که حدود ۵۰ درصد در مرکز استان قرار دارند؛ اما آمار درستی از فعالین حمل و نقل عمومی وجود ندارد و  تفکیکی بین فعالین و غیرفعالین صورت نگرفته است